Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Norsk bibliotekforening, avdeling Sør-Trøndelag (NBF Sør-Trøndelag) viser til høringsbrev  av 03.04. 2014 om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018.

Høringsutkastet har en åpen lettlest form som inviterer til innspill. Vi savnet likevel et fakta- og statistikkgrunnlag som bakgrunn for presentasjonen og spørsmålene som ble stilt, noe kunne komme med som vedlegg i endelig plan.

Ønsket om å skape bolyst og gode nærmiljø samt å satse på barn og unge sammenfaller godt med områder NBF Sør-Trøndelag og bibliotekene i fylket ønsker å arbeide for. Utfordringene som høringsutkastet peker på som sosial ulikhet og pykisk helse, utenforskap og ensomhet, innvandring og integrering samt frafall i videregående skole er likeledes godt kjent for bibliotekene i deres arbeid.

NBF Sør-Trøndelag ønsker å bidra med å vise til bibliotekene som medspillere i dette arbeidet framover. Vi finner ikke at bibliotek er nevnt spesifikt som mulig aktør i utkastet. Det etterlyses i planen gode møteplasser, og NBF Sør-Trøndelag vil peke på bibliotekene med deres mulighet til å tilby tverrfaglige og mellommenneskelige møteplasser. Bibliotekene er like nærliggende å bruke for frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som for offentlige etater. Bibliotek har vist seg å være særlig egnet i arbeidet for integrering av nye landsmenn.

Planen sorterer utfordringer og strategier under fire overskrifter, der NBF Sør-Trøndelag ønsker å vise at bibliotekene kan være medaktører på disse tiltaksområdene.

KOMPETANSE & KUNNSKAP
– Bibliotekene er steder for å spre informasjon lokalt der folk ferdes
– På bibliotekene kan befolkningen selv innhente kunnskap de etterspør
– Informasjonsressurser som www.helsebiblioteket.no og www.helsenorge.no kan gjøres kjent ved hjelp av bibliotekene

MEDVIRKNING / INKLUDERING
– Bibliotekene er møteplasser på tvers av alle befolkningsgrupper
– Bibliotekene er allmenne fysiske treffsteder i en tid der den teknologiske utviklingen ellers kan føre til mer isolasjon

ORGANISERING / SYSTEM
– Bibliotekene kan stille møtelokaler til disposisjon og formidle informasjon ut til befolkningen
– Bibliotekene kan delta i tverrfaglige grupper
– Bibliotekene kan få henvendelser der det er ønskelig å henvise til andre i kommunen
– Samarbeid mellom bibliotek og DKS, der bibliotekene både kan være kulturkontakter og initiere produksjoner

RESSURSER
– Satsing på bibliotekene vil bidra til å nå målene for en folkehelseplan i kommunene
– Satsting på skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole vil fremme helsekunnskap og psykisk helse blant barn og unge

Bibliotekene er møtesteder på tvers av alder, sosial tilhørighet eller kulturell bakgrunn. De er et nettverk for utveksling av
informasjonsressurser til beste for lånere og gjesters behov i alle kommuner. NBF Sør-Trøndelag vil derfor understreke at bibliotekene kan være en medspiller i arbeidet for å bygge god folkehelse.

For Norsk bibliotekforening, avdeling Sør-Trøndelag
19. mai 2014
Thrine Merethe Broch, leder