Stipendordningen i Norsk Bibliotekforening

Alle personlige medlemmer i Norsk Bibliotekforening kan søke stipend for å utvikle seg faglig – gjerne i tråd med vårt prinsipprogram og handlingsplan 2014-2016. Relevante formål kan være kurs, konferanse, workshop eller studiereise, men vi vurderer også andre formål.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om. Stipendmottakerne skal redegjøre for hva stipendet er gått til i en rapport, og kan bli spurt om å presentere stoff på våre nettsider eller i andre kanaler.

Retningslinjer for søkere

  1. Søkeren må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening.
  2. Formålet for stipendet er å utvikle faglig kompetanse, fortrinnsvis i samsvar med NBFs handlingsplan.
  3. Stipend kan bare tildeles enkeltpersoner
  4. Søknaden må redegjøre for faglig aktivitet og budsjett
  5. Søkere må oppgi eventuelle andre instanser det søkes om støtte fra, samt beløp
  6. Søkere kan ikke søke om midler til avsluttede tiltak eller aktiviteter
  7. Stipendmottakere forplikter seg til å avlevere skriftlig rapport til NBF når aktiviteten/tiltaket avsluttes

Søknadsfrist: 30. august 2015.

Søknaden sendes nbf@norskbibliotekforening.no,
eller Norsk Bibliotekforening, Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo.