Bibliotekdebatt Trondheim 26. august 2015 – kort oppsumert

Møteleder : Skribent Ørjan Greiff-Johnsen.
Kort innledning ved : medlem av NBF’s hovedstyre Sissel Merethe Berge
Oppmøte : ca. 25 med arrangører.

Korte innlegg fra de enkelte parti i panelet

Pensjonistpartiet / Svein Otto Nilsen

 • Sats på bydelene.
 • Økning i nettbaserte tjenester stiller krav til bibliotekene
 • Nettbaserte tjenester må ikke gå på bekostning av behovet for å møte et betjent bibliotek
 • Fortsatt fokus på bibliotekrommet / det fysiske biblioteket
 • Bibliotekene viktig som formidlere av informasjon og kunnskap
 • Finnes det alternative finansieringskilder for bibliotekdrift ?

Høyre / Guro Angell Gimse

 • Bibliotekene nyttig verktøy i arbeidet med å styrke barn og ungdoms leseevne.
 • Integreringsperspektivet
 • Kvalitet ved bibliotektjenestene krever at bibliotekene har godt med kvalifisert personale.
 • Positivt at biblioteksjefene henvender seg til politikerne og stiller krav.

Fremskrittspartiet / Lill Harriet Sandaune

 • Bibliotekene har en nøkkelrolle i samfunnsutviklingen.
 • Skal bibliotekene utvikles som møteplasser er det behov for statlig økonomisk støtte.
 • Et helhetlig perspektiv. Bibliotekene brukes på tvers av generasjoner.
 • Viktig at bibliotekene prioriteres i kommunene.

Venstre / Erling Moe

 • Opplever Trondheim folkebibliotek som et levende bibliotek
 • Arenaer for folkeopplysning
 • Biblioteket må gjøres tilgjengelig ( meråpent / møteplass / litteraturhus / sikres gode budsjetter)

Partiet De Kristne / Trond Skogaker

 • Bibliotekene sentral i skolen
 • Utvidet åpningstid
 • Bedre samarbeidet mellom skole og folkebibliotekene
 • Bibliotek ut til eldreinstitusjonene.

Sosialistisk Venstreparti / Rakel S. Trondal

 • Gode bibliotek bidrar til et varmere samfunn
 • Partiet foreslår et nasjonalt bibliotekløft på 1 milliard over 5 år .
 • Flere bydelsbibliotek

Senterpartiet / Aleksander Rønningen

 • Bibliotekene er kulturinstitusjoner som folk flest har et forhold til.
 • Viktig å beholde nettverket av biblioteker / filialperspektivet.
 • Skal bibliotekene være attraktive må de ha tilfredsstillende budsjettrammer. Styrk bibliotekenes økonomi !
 • Styrk skolebibliotekene / lesestimulering
 • Vurder i større grad å slå sammen skole- og folkebibliotek
 • Bokbussen – en viktig bibliotekressurs

Rødt / Ragna Vorkinnslien

 • Bibliotekene må unngå å komme i samme situasjon som bokhandlene, bare satse på de « lettsolgte « titlene. Bibliotekene skal representere bredden / mangfoldet.
 • Utjevner de sosiale forskjeller i samfunnet
 • Et levende sted – gi barn lyst til å være i biblioteket.
 • Behov for øremerkede bevilgninger. Lik kvalitet i alle kommuner.

Kristelig Folkeparti / Geirmund Lykke

 • Bokbussen en viktig bibliotekressurs
 • Et samfunnskorrektiv, viktig ressurs i forhold til lokaldemokratiet og deltakelse.
 • Utvikle videre samarbeidet Bibliotek – Kultur
 • Bekymret for sviktende leseevne.
 • Ny filial på Ranheim positivt
 • Biblioteket som debattarena et viktig satsingsområde.
  Biblioteket i skjæringspunktet kultur / samfunnsliv.

Miljøpartiet De Grønne / Ola Lund Renolen

 • Et utmerket lavterskel tilbud
 • Bibliotekene er på mange måter verdens litteraturhistorie i gjenbruk …
 • Lytte til personalet, behov for personalressurser …………….
 • Bibliotekene ok på filmformidling.

Arbeiderpartiet / Kirsti Leirtrø

 • Bidrar til å utjevne sosiale forskjeller
 • Viser til vedtatt strategi- og handlingsprogram som et godt gjennomarbeidet utgangspunkt for bibliotekutvikling i ST.
 • Lære og lære.
 • Bibliotekfaglig kompetanse – fylkesbiblioteket står sentralt.
 • Blant politikere er det mangel på kunnskap om bibliotekenes kompetanse.

Noe fanget opp fra debatten

 • Fortsatt behov for den statlige ordningen med Kulturfond.
 • Bibliotekene representerer kvaliteten i formidlinga bøker og andre media. Slik fungerer ikke bokhandlene i dag.
 • Behov for et tettere samspill mellom folkebibliotekene, fylkesbibliotekene og høgskolebibliotekene.
 • Bibliotekene er lokalsamfunnets litteraturhus. Flere parti mente litteraturhuset i Trondheim kunne vært lokalisert sammen med folkebiblioteket.
 • Barn / ungdom leser mindre generelt sett ( tradisjonell bibliotekbruk ).
  Samtidig leser og skriver ungdom mye gjennom formidlingskanaler som ipad, mobil, internett.

Øivin Stav