Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 10.01.2017

Steinkjer bibliotek: 10.01.2017

Til stede: Brit Arna Susegg, Sissel Galdal, Gerd-Torild Aune, Inger Fjukstad og Vivi-Ann S. Rotmo.

(Gerd-Torild og Inger via skype.)

Saker:

  1. Årsmøte med valg av nytt styre holdes den 10.mars på Kimen Kulturhus kl.13.00. Dette sammenfaller med Kulturkonferansen i Stjørdal 9.-10.mars.
  2. Leder har vært i dialog med leder i NBF sentralt og det skal søkes aktivitetsstøtte for hvert lokallag til tross for sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylke fra 01.01.2018.
  3. Leder har vært i dialog med leder i NBF S-T. Årsmøte i 2018 holdes trolig sammen med NBF S-T. Et eget møte for organisering og samarbeid holdes høsten 2017. Agderfylkene har slått seg sammen og styret vil se på denne modellen.

4. Aktivitetsstøtte.

  • Det undersøkes med Fylkesbiblioteket om årlig støtte, jfr. NBF mal for aktivitetsstøtte.
  • Det undersøkes med NBF sentralt om lokallaget får en viss prosent av medlemsavgiften og/eller om det i tilfelle er grunntilskuddet. Styret ønsker å vite hva utregningsnøkkelen er.
  • Det ble drøftet om det skal søkes aktivitetsstøtte til årsmøte og Kulturkonferansen i Stjørdal for alle medlemmer og ikke bare styret. Det var flertall for å inviterer alle medlemmene og at det søkes aktivitetsstøtte for 10 plasser. Dette inkluderer årsmøte i NBF 2017. Det søkes også om aktivitetsstøtte til Nasjonal bibliotekdag 2017.Brit-Arna, Sissel og Vivi-Ann ferdigstiller søknad om aktivitetsstøtte og sender styremedlemmene før den sendes NBF sentralt innen fristen 1.februar.
  • Det søkes også om aktivitetstilskudd for 1-2 repr fra styret til Organisasjonsmøte i 2017 og om aktivitetstilskudd til et møte med NBF S-T høsten 2017 lagt til samme perioden som Trondheim Litteraturfest.
  • Sekretær sender ut brev (e-post) til medlemmene når programmet er ferdigstilt om at medlemmene kan søke om dekning av konferansen og et reisetilskudd. Vi gjør dette for at flere skal kunne delta på årsmøtet.

5.Forberedelser til årsmøte: Gjertrud ferdigstiller regnskap og får dette revidert. Årsmelding og innkalling, ansvar: Brit-Arna. Hjemmeside, e-post, fb, ansvar: Vivi-Ann. Det ble tatt en runde på hvem i styret som går ut og hvem som stiller til valg. Brit-Arna kontakter Morten Olsen Haugen i valgkomitèen.

6.Det er kommet inn en sak til styret. Fjernlån i folkebibliotek er tungvint så lenge Oria ikke er integrert i Bibliofil. Det er et ønske om at NBF N-T krever fortgang og øker press! Styret vurderer å kontakte journalist.

7.Det har kommet inn sak om å rydde i NBFs arkiv som står på Fylkesbiblioteket, Steinkjer. Denne saken ble ikke videre drøftet pga tidsmangel.Ellers fungerte det godt med møterommet i Steinkjer bibliotek og at deler av styret deltok på skype. Dette er en metode som nok vil bli benyttet fremover pga fylkets langstrakte geografi.

Referent, Vivi-Ann Svensen Rotmo, sekretær, Levanger 11.01.17