Hva mener politikerne om bibliotek?

11. september er det stortingsvalg, men vet du hva stortingskandidatene fra Sør-Trøndelag tenker om bibliotek? Vi har stilt alle stortingskandidater følgende spørsmål:

 1. Vil du støtte en nasjonal økonomisk satsing på folkebibliotekene – en bibliotekmilliard? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 2. Trass i at skolebibliotek er lovpålagt, varierer kvaliteten enormt. Hvordan vil du jobbe for at alle elever får tilgang på et godt skolebibliotek?

 

Rødt

Roald Arentz:

 1. Ja!
 2. Ved å framsnakke bibliotekene, og legge spesiell vekt på den sosialt utjevnende effekten både skole- og folkebibliotekene har. Bibliotekene sikrer at kultur blir tilgjengelig for alle, og er en viktig sosial møteplass for mange. Og der får vi påvirkning på kommunens budsjetter: Sørge for at tilstrekkelige midler blir avsatt til drift av bibliotek på alle skoler.

 

Sosialistisk Venstreparti

Lars Haltbrekken:

 1. SV har fremmet forslag om en egen bibliotekmilliard i denne perioden, og har prioritert dette i våre alternative budsjetter. Vi har også programfestet at vi ønsker et nasjonalt løft for bibliotekene. Bibliotekene er viktige kulturarenaer hvor alle kan få tilgang på litteratur – helt gratis. I tillegg ser vi stadig fler biblioteker ta initiativ til viktige samfunnsdebatter gjennom for eksempel etableringen av Litteraturhus.
 2. SV har programfestet at vi ønsker å styrke skolebibliotekene og innføre en egen separat lov om skolebibliotek. Loven skal sikre bemanning og en minstestandard for skolebibliotekene. Vi kommer til å fremme forslag om en slik lov tidlig i neste periode. I denne perioden har vi også jobbet for å styrke skolebibliotekene og fremmet nylig et forslag om å få en egen stortingsmelding om skolebibliotek. Dette forslaget ble dessverre stemt ned av Høyre, FRP og Venstre.

 

Fremskrittspartiet

Sivert Bjørnstad

 1. Jeg mener at kommunene må prioritere dette selv. Det vi som nasjonale politikere kan gjøre er å sikre en god og robust kommuneøkonomi. Derfor bør dagens regjering gjenvelges, slik at kommunene blir i stand til å fikse denne typen problemstillinger. Vi har vist vilje de siste fire årene til en genuin satsing på kommuneøkonomien.
 2. Kanskje må flere skoler samarbeide om bibliotek mellom skolene. Mitt inntrykk er at skolebibliotekarer og skolebibliotekene er et godt verktøy i undervisningen og ellers- og et tilbud som bør brukes mer enn i dag.

 

Kristelig Folkeparti

Geirmund Lykke:

 1. Jeg vil støtte en økonomisk satsing på skole- og folkebibliotekene, som sammen med styrking av kulturskolene og det frivillige kulturlivet kan bidra til et kulturløft ute i den enkelte kommune. Bibliotekene spiller en viktig rolle som kulturformidlere og kulturbærere, men også som viktige møteplasser i både større og mindre lokalsamfunn.
 2. Skolebibliotekene er lovpålagte, og et kommunalt ansvar. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi, sammen med sentrum-venstrepartiene, har lagt inn en bibliotekmillion til innkjøp av bøker på skolebibliotekene i Trondheim kommunes budsjett for 2017. Det viktigste jeg som stortingspolitiker kan gjøre er dermed å sikre kommunene gode rammebetingelser, og bruke mitt nettverk slik at andre folkevalgte også ser viktigheten av et godt skolebibliotek for barna våre.

 

Høyre

Mari Holm Lønseth (Høyre):

Jeg går til valg på Høyres stortingsprogram, slik at den satsningen som det er redegjort for nedenfor vil gjelde for Trøndelag også. Særlig det at Høyre vil satse på og videreføre en sterk og god kommuneøkonomi slik at den enkelte kommune og fylkeskommune kan prioritere å satse blant annet på bibliotek vil være viktig også i kommende periode.

Høyre sentralt:

 1. Høyre har programfestet en sterk satsning på folkebibliotekene. Vi vil videreutvikle folkebibliotekenes rolle som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass.  Vi vil opprettholde innkjøpsordningen for litteratur, men gi folkebibliotekene større innkjøpsfrihet. Dessuten vil vi sørge for ytterligere digitalt tilbud gjennom folkebibliotekene. Hvor mye som skal satse må vurderes ved hvert statsbudsjett, og i kommunebudsjettene.
 2. Gode skolebibliotek er avhengig av gode skoleeiere, altså kommuner og fylkeskommuner, som prioriterer å satse på bibliotekene. Høyre vil videreføre en sterk og god kommuneøkonomi, men også ivareta prinsippet om lokaldemokrati, slik at prioriteringen skjer lokalt. Vi jobber for å forbedre kommunenes muligheter til prioritere kunnskap gjennom skolene og skolebibliotekene ved å fortsette arbeidet for sterkere kommuner og regioner.

 

Venstre

Torgeir Anda:

 1. Ja, Venstre vil ha en nasjonal satsing på bibliotekene – og vil arbeide for det i budsjettarbeidet. Bibliotekene er viktig for formidling av kultur, enten det er gjennom bøker eller gjennom digitale tilbud. Biblioteket er et viktig samlingssted både på skoler og i lokalsamfunn.
 2. Det er et arbeid i hver kommune og hvert fylke for å få det inn på budsjettet. Det vil selvfølgelig Venstre arbeide for.

Tove Eivindsen:

 1. Venstre har i sitt stortingsprogram at vi vil styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker. Jeg støtter absolutt en nasjonal økonomisk satsing, uten at jeg vil love en sum nå.
 2. Venstre vil faktisk initiere en egen lov om skolebibliotek. Det mener jeg er et avgjørende viktig steg i å få sikret jevngod tilgang for alle elever. Dessuten vil vi revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer, samt etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene.

 

Senterpartiet

Marte Løvik:

 1. Først ha en Stortingsmelding om folkebibliotek og skolebibliotek. Sp tok initiativet til en slik melding (SV og Ap har sluttet seg til dette). Deretter må en se på det økonomiske behovet, fordi det alltid er lurt med en gjennomgang av det vi har og sette mål før vi bestemmer prisen.
 2. Senterpartiet vil styrke bibliotekene som gratis møteplass og kulturarena. Vi vil styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene. Vi vil også forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene til bibliotekene, for å øke formidlingen av ny norsk litteratur.

 

Senterpartiet vil fremme en egen stortingsmelding om biblioteksektoren som inkluderer skolebibliotek og fagbibliotek.

Miljøpartiet De Grønne
Gjertrud Berg og Tore Dyrendahl :
 1. De Grønne vil styrke bibliotekene. I alternativt budsjett har vi satt av 30 mill. til å «Styrke folkebibliotekene som samlingssted for kulturelle aktiviteter og utlån av kulturprodukter ved å gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft». Utover dette har vi ikke fastslått et gitt beløp vi vil styrke bibliotekene med, og må se dette an fra statsbudsjett til statsbudsjett. Det vi kan love er at vi vil jobbe det vi kan for å styrke både folkebibliotekene og skolebibliotekene der sjansene byr seg.
 2. Lokalt er vi svært begeistret for det tilbudet som ligger i kultur- og bibliotekbussen og tror dette er en viktig brikke i å styrke bibliotekene i distriktene. Vi vil satse videre på dette på fylkestinget. Utover dette har vi ingen konkret politikk hva angår skolebibliotekene.
Relevante punkter fra MDGs arbeidsprogram:
– Styrke folkebibliotekene som samlingssted for kulturelle aktiviteter og utlån av kulturprodukter ved å gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft.
– Støtte bibliotek og andre offentlige enheter i arbeid spesielt rettet mot barn, eldre, folk med lavere utdanning og minoritetsspråklige.
– Styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for de som trenger hjelp til å bruke eller lære seg nettbaserte tjenester.

– Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker. (Her er satsingen på verktøy- og frøbibliotek samt utlån av el-lastesykler i Trondheim et godt eksempel der MDG har tatt initiativ og fått igjennom ny bibliotekpolitikk.)

Fra alternativt statsbudsjett:

– Setter av 30 mill. til tiltak for å gjøre bibliotekene mer tilgjengelige for nye grupper.

Vi har dessverre ikke fått svar fra Arbeiderpartiet.