Referat styremøte NBF Trøndelag 08.05.2018

Styremøte i NBF Trøndelag.

Tid og sted: Tirsdag 08.05.2018 på Trondheim folkebibliotek. Klokka 18.30-20.35.

Tilstede: Hallfrid Skimmeli, Kari Kroknes, Kirsti Tømmervold, Marit Veie, Bodil B. Breivikås (vara), Veronica Talgø (avtroppet kasserer fra gamle NBF S-T, ikke medlem av det nye styret).

Saker

  1. Presentasjon av styrets medlemmer

Styremedlemmene er spredt over et stort geografisk område med ulik bakgrunn.  Møtedeltagerne fra styret tok en runde rundt bordet og fortalte litt om seg selv. Leder Hallfrid Skimmeli er i ferd med å flytte til Melhus. Det har vært en del administrative oppgaver i forbindelse med sammenslåing av to foreninger, blant annet til Brønnøysundregisteret og felles bankkonto. Kari Kroknes er påtroppende biblioteksjef i Hemne. Marit Veie arbeider ved Nord universitet, avdeling Levanger. Bodil B. Breivikås er biblioteksjef ved Verdal bibliotek. Kirsti Tømmervold er ordfører i Klæbu.

Alle styremedlemmene sender over kontonummeret sitt til kassereren slik at reiseutgifter blir dekket.

  1. Konstituering – hvem gjør hva?

Leder: Hallfrid Skimmeli

Nestleder og referent: Marit Veie

Kasserer: Kari Kroknes

Ansvar for hjemmeside og facebookside: Anniken Bjørnes

Øvrige styremedlemmer: Kirsti Tømmervold Caroline Gudrun Jære Einseth

Varamedlemmer: Bodil B. Breivikås, Gerd-Torild Aune, Tonje Øverland

Sammenslåing av facebooksider og hjemmesider. Dette vil etter planen komme på plass i løpet av våren.

  1. Konkretisering av aktivitetsplan.

Vi har omtrent 41.000 kr på kontoen pr mai 2018.

Av dette foreslår styret følgende aktiviteter:

  • Steinkjerfestivalen. Tilby at personlige medlemmer kan delta i trekning av billetter til bokbad/kirkekonsert.

Vi foreslår å sette av kr 3000,- til dette arrangementet. Medlemmene kan selv velge hva de vil være med på når det gjelder bokbad/kirkekonsert (med Ketil Bjørnstad).

  • Nasjonal bibliotekdag september.

Årets tema er at vi skal gå ut til bibliotekets eiere og kommunisere med dem.

Vi kan oppfordre ordførere til å komme på besøk til biblioteket den dagen. Det anbefales ikke å skrive e-post men heller ringe eller snakke med politikerne personlig. Da er det lettere at de kommer.

Hvilken dag? I år faller dette på en lørdag. Folkebibliotek kan markere på selve dagen, mens videregående skoler, universitet og andre fagbibliotek kan velge å markere dagen fredag ettersom elever, studenter og ansatte er der stort sett bare i ukedagene. Dette får bli opp til det enkelte bibliotek å avgjøre.

  • Fagdag på Trondheim folkebibliotek

14.09 har Trondheim folkebibliotek en fagdag. I år får de besøk fra biblioteket i Århus, Dok 1, der de skal ha kurs for ansatte. NBF Trøndelag kan i den forbindelse tilby plasser for våre medlemmer til dette. Hallfrid sjekker pris og kommer tilbake til saken.  Styret gir Hallfrid myndighet til å forhandle med Trondheim folkebibliotek angående dette.

Vi må ta stilling til stipend og kostnad omkring dette. Hva med Bibliotekpris i Trøndelag? Enighet i styret om at vi satser på stipend og ikke bibliotekpris i 2018. Vi kan eventuelt styre det slik at stipendet skal gå til deltagelse til landsmøtet/bibliotekmøtet eller andre bibliotekfaglige samlinger.

Dette er en foreløpig plan, andre ting kan komme til etter hvert. Styret forsøker å fordele aktivitetene slik at både norddelen og sørdelen av Trøndelag blir dekket.

  1. Arbeidsmåter i styret.

Ettersom avstanden mellom styremedlemmene er stor geografisk, er det viktig å finne hensiktsmessige møtesteder og arbeidsmåter.

Marit sjekker muligheten for å avholde styremøter via skype. Det er ønskelig å ha fysiske møter med jevne mellomrom likevel. E-postkommunikasjon og egen facebook-gruppe for styret er andre alternativ for kontakt styret mellom.

Marit Veie

Referent