Referat fra styremøte 15.11.2018

Styremøte i NBF Trøndelag.

Tid og sted: Torsdag 15.11.2018 på Kimen, Stjørdal. Klokka 17.00-19.30

Tilstede: Hallfrid Skimmeli, Kari Kroknes, Kirsti Tømmervold, Marit Veie, Bodil B. Breivikås (vara)

Saker

1.Referat fra organisasjonsmøte den 17.-18. oktober 2018 i Oslo.

(Hallfrid og Kari deltok på dette)

Er det spørsmål til utsendt referat som er skrevet av Hallfrid? Styret har ingen spørsmål til dette.

NBF mister inntekter fra tidsskriftformidlingen som en følge av at de digitale tidsskriftene tar over. Det blir derfor enda viktigere å verve medlemmer lokalt.  Styret reiser spørsmålet: «Hvorfor skal folk melde seg inn i NBF?» Vi ser flere argumenter for dette. Et godt argument kan være kommunesammenslåingen, der NBF kan være et talerør for bibliotekledelsen og bibliotekbrukerne i kommunene. Det er viktig med gode bibliotektilbud til folk. NBF Trøndelag hadde innlegg i Indre Fosen angående Meråpent bibliotek. Dette ble veldig positivt mottatt. Medlemsavgiften ble diskutert på styremøtet. For personlige medlemmer er avgiften pr i dag kr 450,-. For studenter, pensjonister og arbeidsledige er prisen kr 200.  Medlemskap gir abonnement på tidsskriftet Bok og Bibliotek, rabatt på møter og seminarer arrangert av Norsk Bibliotekforening, mulighet til å søke på stipender, rabatt på Bokkilden.no, rabatt på kontantutsalget på Norli Universitetsgaten (kjøpebok) og rabatt på Dagsavisen-abonnement.

Styret reiser spørsmålet om medlemsavgiften er for høy? Er det en mulighet for at flere melder seg inn om medlemsavgiften er lavere? Styret stiller også spørsmålet om folk vet hva Norsk bibliotekforening står for og arbeider med? Det er kommet tilbakemeldinger om at noen tror det er en fagforening kun for bibliotekansatte. NBF sentralt arbeider med medlemsverving og hadde gruppearbeid med brainstorming på organisasjonsmøtet den 17.-18. oktober. Kari Kroknes var på gruppe på organisasjonsmøtet der det ble tipset om å legge arrangement for medlemmene opp til årsmøtet for å trekke flere folk. Viktig å tilby mat og drikke!

 

 1. Gjennomgang av innkomne søknader til deltakelse på fagdag den 30.november 2018.

Det er kommet 3 søknader til NBF Trøndelag til dette arrangementet.  Styret bestemmer at de som har søkt får deltageravgiften dekket av NBF Trøndelag. Utgiftene blir derfor 3 x 800 kr = 2400 kr. Hallfrid har vært på et par møter med fylkesbiblioteket angående fagdagen den 30.11. Det er 8 påmeldte utenom Trondheimsområdet. Styremedlemmer skal betale. Unntaket er Hallfrid, hun er medarrangør og slipper å betale kontingenten. Et enstemmig styre går inn for å innvilge dette.  Hallfrid vil holde et innlegg på fagdagen angående medlemsverving.  Kirsti deltar kanskje også, vil søke om å få det dekt fra Klæbu kommune.

 1. Styremøter

Det er store avstander og flere har vanskelig for å møte opp fysisk til styremøtene. Bruk av skype har ikke fungert tilfredsstillende. For å få nok folk til styremøtene foreslår styret at varamedlemmene blir innkalt til hvert møte. Styret går enstemmig inn for dette.

 1. Bruk av skype og Basecamp.

Det har ikke lyktes styret å få til gode møter via skype. Vi går inn for fysiske møter i tillegg til bruk av e-post og Basecamp.

 1. Eventuell studietur i samarbeid med fylkesbiblioteket

Etter utfordring fra 2 medlemmer i NBF Trøndelag undersøkes det i samarbeid med fylkesbiblioteket om vi kan arrangere studietur. Hallfrid har vært på to møter med fylkesbiblioteket angående dette.  Det er kommet flere forslag på bordet: Helsinki (nytt bibliotek), Litteraturfestival på Lillehammer, Bokmesse i Frankfurt. Vi vet enda ikke om det er gjennomførbart, men vi sjekker. Hvordan er interessen for en slik tur? Kan det være lurt å lufte interessen hos medlemmene?

 1. Aktivitetstilskudd.

Hallfrid søker om kr 25.-30.000 til studietur.

 1. Årsmøte.

Styret foreslår å legge årsmøtet til norddelen av fylket neste år.

 1. Vedtekter.

Styret må se på vedtektene for NBF Trøndelag.

 • Eventuelt
 • a) Forslag fra Kirsti: Det blir sendt oppfordring til alle politiske partier i alle kommunene i Trøndelag om å si hva de vil med bibliotekene i sin kommune når nå partiprogrammene utarbeides før høstens valg. Dette går styret enstemmig inn for.
 • b) Neste styremøte kombineres med medlemsmøte. Tid og sted: 01.2019. Moholt filial. Nærmere klokkeslett kommer.
 • c) Hjemmesiden og facebook-siden til lokallaget. Hva skal vi dele der? Styret oppfordrer bibliotekene til å tipse saker til Annikken Bjørnes.

Referent: Marit Veie