Styremøte i NBF Trøndelag 18.03.2019

Styremøte NBF Trøndelag 18.03.2019

Tid og sted: 18.03.2019 kl 17.00. Kimen, Stjørdal

Tilstede: Hallfrid Skimmeli, Kari Kroknes, Kirsti Tømmervold, Marit Veie, Bodil B. Breivikås (vara).

Saker

1. Stipend

Hallfrid la frem forslag om at NBF Trøndelag kan dele ut 3 stipend a kr 3000,- for 2019. Det er tatt utgangspunkt i tidligere NBF Sør-Trøndelag sine retningslinjer omkring dette.

Styret bestemte følgende retningslinjer i forhold til utdeling av stipend fra NBF Trøndelag:

 Formålet med stipendiet er å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Midler til stipend settes av  på egen post i budsjettet hvis økonomien tillater det. Ubenyttede midler  omdisponeres av styret. 

 Personlige medlemmer i NBF Trøndelag kan søke om stipend.  Det kan søkes om støtte på e-post til leder, eller på annen måte som styret i NBF Trøndelag gjør kjent.

 Stipendsøknaden må inneholde beskrivelse av formål og hvordan pengene er tenkt brukt. Det skal oppgis om det søkes støtte fra andre. Støtte gis ikke etterskuddsvis.

 Søker skal innen 6 uker etter gjennomført aktivitet dokumentere dette ved å levere en enkel rapport, en kronikk, et innslag på et medlemsmøte eller annet som bidrar til erfaringsdeling.

 Styret i NBF Trøndelag behandler innkomne søknader og offentliggjør tildelingene.

Styret i NBF Trøndelag skal aktivt offentliggjøre stipendet og retningslinjene, og alltid varsle om søknadsfristen i god tid. 

Stipendet må være benyttet innen neste årsmøte.

Søknadsfristen for å søke på stipend for 2019 er 24. mai. Det vil komme egen utlysningstekst på e-post, fb og på hjemmesiden senere.

2. Vedtekter Bibliotekpris i Trøndelag

Tidligere NBF Sør-Trøndelag har delt ut «Bibliotekpris» hvert andre år siden 2002. NBF Nord-Trøndelag har ikke hatt tilsvarende. Styret i NBF Trøndelag har nå bestemt at det kan deles ut pris i 2019. På grunn av sammenslåing endres da vedtektene med ny overskrift og med noen små endringer.

Norsk Bibliotekforening Trøndelag deler ut «Bibliotekprisen» til et bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Trøndelag. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse kan være kriterier for tildeling.

 Det sittende styre avgjør hvor ofte og når prisen skal deles ut. Styrets budsjett skal dekke kostnadene til prisen.

 Jury for prisen er styret i NBF Trøndelag. Juryens arbeid er konfidensielt og kan ikke overprøves.

 3. Medlemsmøter

Styret foreslår at NBF Trøndelag kan legge medlemsmøter til ulike bibliotek i fylket. Et forslag er Skaun (Børsa) som flytter inn i nytt bibliotek. Hvis noen har gode forslag til bibliotek en kan legge medlemsmøter til mottas dette med takk.

4. Steinkjerfestivalen

I forbindelse med Steinkjerfestivalen i juni foreslår styret å gi 30 medlemmer gratis billett til Bokpub-arrangement. Dette for å støtte opp om arrangement som foregår i norddelen i fylket.

Referent: Marit Veie

En kommentar om “Styremøte i NBF Trøndelag 18.03.2019

  1. Tilbaketråkk: Referat 2019 | Trøndelag

Det er stengt for kommentarer.