Referat fra styremøte i NBF Trøndelag 28.05.2019

Sted: Bårdshaug, Orkanger

Tid: Tirsdag den 28.05.19, kl 14:00 – 15:30

Tilstede: Hallfrid Skimmeli (leder), Kari Kroknes, Bodil B. Breivikås og Islam Abou Hassan (vara)

Presiseringer før vi går i gang med sakslista

Vara Islam Abou Hassan er ikke medlem i NBF men har fått stemmerett for å få gjennomført styremøtet og gjort vedtak. Han fikk innmeldingsskjema og melder seg inn. Dette ble godkjent av NBF sentralt.

Det var feil i referatet fra forrige møte, der det sto at alle medlemmer skulle få gratis billett til Bokpub-arrangement på Steinkjerfestivalen. Vi skal dele ut 30 billetter.

Saker

1. Medlemsstøtte

Vi vil gi bort opptil 30 billetter til personlige medlemmer til Steinkjerfestivalens bokpub-arrangement 22.juni 2019. Kontaktperson for gjennomføring i Steinkjer blir Anniken Bjørnes. Marit legger ut dette på nett og sender epost til medlemmene. Påmeldingsfrist blir 20. juni, men førstemann-til-mølla-prinsippet vil gjelde. De som får billett må gi beskjed til styret om man ikke får benyttet billetten, da kan den gå til noen andre. Maks utgift på dette blir kr 6000.

2. Behandling av innkomne søknader om stipend

Tre stipend på kr 3000 var utlyst, to medlemmer har søkt: Almuth Gastinger og Hallfrid Skimmeli. Leder i styret gikk ut av rommet under behandling av saken, da hun selv var en av søkerne. Begge søknadene innvilges.

3.Annonsering av Bibliotekprisen i Trøndelag

Viktig å nå ut bredt for å få best mulig respons, da dette skal være en gjev pris å få. Prisen skal gå til et bibliotek, enkeltperson eller organisasjon/institusjon som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Det trenger altså ikke bare være medlemmer av NBF. Kari ordner med liste over hvem som tidligere har mottatt prisen og publiserer den samtidig med utlysningen. Leder tar ansvar for annonsering og sørger for å få det publisert. Frist for innsending av forslag vil bli satt til 1. oktober 2019. Styret behandler forslagene på første styremøte etter fristen. 

4.Medlemsmøte til høsten

Vil diskuterte ulike steder, men kom ikke fram til noe konkret forslag. Vi utsetter avgjørelsen til neste styremøte. Vi snakket om å ta utgangspunkt i et sted de har kommet i gang med Shared Reading (jfr prosjektet fylkesbiblioteket nå skal i gang med), hvem som får bibliotekprisen for Trøndelag (i oktober), eller Skaun (når det blir nytt bibliotek der). UH-bibliotek kan også være aktuelt.

5.Medlemsverving


Nyansatte i bibliotek må få forslag om å melde seg inn. Husk at det ikke er bare bibliotekfolk som kan være medlemmer, men alle som vil støtte biblioteksaken, som mannen i gata, politikere, kultursjefer og andre kulturarbeidere. Vi ser en utfordring med navnet, at det intuitivt ikke forstås som en interesseorganisasjon, men kan oppfattes som en fagforening. Kanskje kan vi foreslå det som en sak til NBF sentralt å jobbe fram et nytt navn?

6. NBFs nasjonale bibliotekpris

Orientering omkring NBFs nasjonale bibliotekpris ble gjort av styreleder. Frode Bakken, Eirik Gaare, Knut Hegna og styreleder har som sjøloppnevnt arbeidsgruppe kommet fram til en kandidat. Styreleder Hallfrid Skimmeli fremmet dette forslaget for NBF Trøndelag. Kandidatens navn og begrunnelse ble sendt ut på epost til styrets medlemmer i forkant av styremøtet. Styret støttet forslaget og vedtok at det oversendes NBF’s sekretariat. Styrets medlemmer ble spesielt gjort oppmerksom på at saken er konfidensiell.

7.Eventuelt

a) Vi bør få bedre rutiner på forventningsavklaring til kommende styremedlemmer. Medlemmer som går inn i styret må vite hva de går til når det gjelder innsats, arbeidsoppgaver og oppmøte. Dette er noe vi vil ta videre til valgkomiteen i forkant av neste valg.

b) Neste møte gjennomføres digitalt med verktøyet Zoom. Innkalling kommer.

Referent: Bodil B. Breivikås