Vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 1992, sist endret på årsmøtet 1998.

§1. FORMÅL
NBF avd. Sør-Trøndelag er en regional avdeling av Norsk Bibliotekforening, og har som formål å fremme utviklingen av norsk bibliotekvesen og arbeide for bedring av bibliotektjenesten i regionen.

§2. MEDLEMSKAP
Medlemmer er de enkeltpersoner, institusjoner, funksjonen skolebibliotek/samlingsstyrer og folke-, skole- og fagbibliotek(representert ved deres styringsorgan) i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk Bibliotekforening.

§3. STEMMERETT
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingenten til Norsk Bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har en -1- stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek og institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt. (kfr. stemmerettsbestemmelsene i «Vedtekter for Norsk bibliotekforening»)

§4. ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling og saksliste sendes medlemmene minst en -1- måned før møtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret minst en -1- uke før møtet.
Årsmøtet skal behandle: 1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Innkomne forslag
5. Budsjettforslag
6. Valg: Leder
Styremedlemmer m/varamedlemmer
Revisorer
Valgkomite
Hvor vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. hvis det forlanges av et medlem, skal valgene foregå skriftlig

§5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel og senest 1 måned etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette.

§6. STYRET
NBF’s avdeling ledes av et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styret bør ha representasjon fra folke-, skole- og fagbibliotek og deres styringsorganer.
Leder velges ved særskilt valg for 2 år av gangen. De øvrige medlemmene velges for to år, slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Varamedlemmer velges for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§7. KONTINGENT
Kontingenten betales til Norsk bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§8. REGNSKAP – REVISJON
Regnskapet følger årsmøteperioden og avsluttes 1 1/2 måned før årsmøtet. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styrets medlemmer og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

§9. VEDTEKTSENDRING
Forslag om endring av disse vedtektene må være sendt styret minst 3 uker før årsmøtet. Endringene vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitt stemmer og må godkjennes av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.

§10. NEDLEGGELSE
Spørsmål om å nedlegge regional avdelinger må bringes inn for Norsk bibliotekforenings hovedstyre.